Algemene- en verkoopvoorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden en Sponsorvoorwaarden zoals gedeponeerd bij Westdam Netwerk Notarissen te Woerden.

Algemene- en verkoopvoorwaarden Stichting Historische Spelen Woerden.

 

1. Begripsbepalingen

HSW: Stichting Historische Spelen Woerden, organisator van de historische spelen Woerden statutair gevestigd te Woerden,  Hogewoerd 32a, 3441BE Woerden.

Koper: Instelling of persoon die één of meerdere kaarten bestelt en betaalt via telefoon/internet of via contante verkoop, t.b.v. consument of eigen gebruik.

Consument: Bezoeker van een voorstelling in het bezit van een geldige kaart.

Kaart: Toegangsbewijs voor één van de voorstellingen georganiseerd door HSW,voorzien van een unieke code t.b.v. de toegangscontrole.

 

2. Algemene voorwaarden

a. Alle kaarten worden bij de ingang gecontroleerd door een van HSW publieksbegeleiders.

b. Indien een kaart wordt geweigerd, zal geen toegang worden verleend en dient de consument zich te vervoegen bij het servicepunt nabij de ingang waar zal worden nagegaan waarom de kaart is geweigerd en of er alsnog toegang kan worden verleend.

c. Een kaart dient op aanvraag van HSW publieksbegeleiders of overige medewerkers van de HSW  (herkenbaar aan de badge) te worden getoond.

d. De op de kaart vermelde prijs is inclusief BTW.

 

3. Aansprakelijkheid

a. Door inontvangstneming of afdrukken van een kaart gaan Koper en Consument akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

b. HSW is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal tijdens of in verband met een bezoek aan de voorstellingen.

c. HSW is niet aansprakelijk voor schade die koper en/of consument lijdt als gevolg van handelen of nalaten van derden.

d. Voor het geval een rechterlijk college tot het oordeel mocht komen dat HSW wel aansprakelijk is voor schade, wordt deze schade beperkt tot maximaal het bedrag dat een verzekeraar van HSW ter vergoeding van die schade aan HSW heeft uitgekeerd.

 

4. Terugbetalingen en Omruilen van toegangsbewijzen

a. HSW kan eenmaal verkochte kaarten niet terugnemen of omruilen. Uitsluitend in bijzondere gevallenkan HSW anders beslissen. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

b. Bij verlies of diefstal kan de koper/consument geen aanspraak maken op een vervangende kaart of terugbetaling van enige gelden.

c. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor een voorstelling geen doorgang kan vinden, zoals bijvoorbeeld nationale rouw en extreme slechte weersomstandigheden kan HSW besluiten de voorstelling af te breken of in zijn geheel af te gelasten. In het geval van (gedeeltelijke) afgelasting ten gevolge van (extreem) slechte weersomstandigheden wordt verwezen naar de “Restitutieregeling” onder 5.

e. Het besluit tot het afbreken of het afgelasten van een voorstelling, wordt genomen door HSW. Over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.

f. In geval van annulering aanvaardt HSW geen enkele aansprakelijkheid t.a.v.gevolgschade zoals b.v. reiskosten. De koper/consument verplicht zich bij twijfel over doorgang van de voorstelling de HSW website te raadplegen (www.historischespelenwoerden.nl).

 

5. Restitutieregeling

a. Ingeval van gedeeltelijke of algehele afgelasting van een voorstelling door overmacht en/of andere redenen, heeft koper geen recht op restitutie van de kaartprijs.

b. HSW kan besluiten, indien sprake is van vergoeding door een verzekeraar van HSW ten gevolge van de algehele afgelasting, een gedeelte van deze vergoeding te restitueren.

c. Voor het geval een rechterlijk college tot het oordeel mocht komen dat HSW wel gehouden is aan restitutie van de kaartprijs , wordt deze restitutie beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van HSW ter vergoeding hiervan aan HSW heeft uitgekeerd.

 

6. Voorwaarden voor kaarten gekocht via verkooppunten van HSW

a. Kaarten voor de voorstellingen zullen worden verkocht via diverse verkooppunten. Op de website van HSW en/of via affiches zal worden bekend gemaakt welke verkooppunten voor HSW kaarten zullen verkopen.

b. HSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten gemaakt en/of onjuiste informatie verstrekt door de diverse verkooppunten.

 

7. Aanvullende voorwaarden voor kaarten besteld via telefoon/internet van HSW

a. HSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de internetsite

b. HSW behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling /reservering te weigeren.

c. De internetsite van HSW wordt regelmatig geactualiseerd, desondanks kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en voorstellingen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn.

d. Ook gedurende de reserveringsperiode, van aanvraag tot en met ontvangst van het ticket, kan HSW niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de internetsite van HSW wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

e. De koper en/of consument is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de gegevens die noodzakelijk zijn voor betaling en voor het verzenden van de bestelde tickets.

f. HSW is gerechtigd de door de koper/consument opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de ticket(s).

g. HSW verstrekt slechts het (de) ticket(s) indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen of het verschuldigde bedrag is gestort op de bankrekening van HSW.

h. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan HSW op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

8. Privacy

a. HSW zal persoonlijke gegevens die aan HSW worden verstrekt, gebruiken voor:

i. Het eventueel versturen van de bestelde en betaalde kaarten

ii. Eventuele promotie e-mail(s) met daarin aanbiedingen voor volgende voorstellingen en nieuwe producties van HSW

b. Deze gegevens zullen door HSW nooit worden verstrekt aan derden.

c. Indien er geen prijs wordt gesteld op de communicatie dan kan koper dit aangeven d.m.v. een e-mail naar info@historischespelenwoerden.nl

Door de aankoop van een kaart accepteert koper en/of consument het tot stand komen van een overeenkomst tussen koper en/of consument en HSW en accepteert koper en/of consument uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van HSW.