Sponsorvoorwaarden

 1. De sponsoring is ten behoeve van historische spelen georganiseerd door de Stichting Historische Spelen Woerden (HSW), gevestigd Hogewoerd 32a, 3441BE Woerden. HSW treedt op als begunstigde partij.
 2. De sponsor heeft zich bereid verklaard tot het betalen van een geldbedrag en/of het beschikbaar stellen van middelen, zoals omschreven in de sponsorbrief. In deze brief zal ook worden aangegeven het tijdstip van betaling en/of ter beschikking stelling.
 3. De ter beschikking gestelde zaken blijven het eigendom van de sponsor en blijven verzekerd door de sponsor tenzij in de sponsorbrief anders wordt vermeld.
 4. HSW verleent de mogelijkheid aan de sponsor om (het logo van) de sponsor te plaatsen op de website van HSW met een doorklikmogelijkheid naar de website van de sponsor. Daarnaast kan de sponsor vermeld worden in advertenties, posters, flyers van HSW.
 5. Over de wijze van presentatie van de bedrijfs-, produkt- of merknaam van de sponsor, zal vooraf overleg worden gepleegd. HSW heeft het recht bepaalde presentaties gemotiveerd te weigeren, indien de presentatie in strijd is met de in de sponsorbrief genoemde communicatiemogelijkheden, dan wel anderszins strijdig is met de goede naam of de grondslag van HSW.
 6. HSW draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens HSW waaraan de naam van de sponsor is verbonden, voldoet aan de eisen van representativiteit. HSW zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor kan worden geschaad.
 7. HSW verleent geen exclusiviteit aan de sponsor. Het is HSW toegestaan om overeenkomsten aan te gaan met andere sponsors al dan niet in dezelfde branche  zonder de schriftelijke toestemming van de sponsor.
 8. Het is HSW en de sponsor niet toegestaan de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 9. Tussentijdse beëindiging is mogelijk door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surséance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. Ingeval van tussentijdse beëindiging- vindt geen restitutie plaats van het betaalde of gepresteerde.
 10. In geval van het tijdens de voorbereiding geheel stopzetten van de geplande uitvoeringen zullen gesponsorde gelden (alleen pro rata parte onder geldsponsors) worden gerestitueerd voor zover de financiële middelen van HSW dit mogelijk maken rekening houdend met al betaalde en nog te betalen verplichtingen. Eventueel al ter beschikking gestelde zaken, die het eigendom blijven van de sponsor, zullen dan kunnen worden teruggehaald.
 11. In geval één of meerdere uitvoeringen niet kunnen/mogen doorgaan vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van het betaalde sponsorbedrag.
 12. In geval van niet doorgaan van uitvoeringen kan HSW niet aansprakelijk worden gehouden voor gemiste communicatiemogelijkheden van sponsors.
 13. Na beëindiging van de sponsoring, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan, om rechten, welke ieder aan de sponsoring kon ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen.
 14. Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze voorwaarden niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in de geest van de sponsoring tot een oplossing trachten te komen.
 15. Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze voorwaarden of een op deze voorwaarden gebaseerde aanvullende afspraak  ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dit artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere onderdelen geldig blijven.